LU03 天府 Tianfu

てんぷ

所属経 手の太陰肺経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇天府:腋下三寸、肘腕上五寸、動脈中。用鼻尖点墨、到処是穴。禁灸、鍼四分、留七呼。
主暴痺、口鼻衄血、中風邪、泣出、喜忘、飛屍悪疰、鬼語、喘息、寒熱瘧、目眩、遠視佴佴、瘿気。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陰及臂凢一十八穴第二十四
天府者在腋下三寸、臂臑内廉動脉、手太陰脉氣所發。
禁不可灸、灸之令人逆氣、刺入四分、畱三呼。