LU05 尺沢 Chize

しゃくたく

所属経 手の太陰肺経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇尺沢:肘中約紋上、動脈中。屈肘横紋、筋骨罅陥中。 手太陰肺脈所入為合水、肺実瀉之。鍼三分、留三呼。灸五壮。
主肩臂痛、汗出中風、小便数、善嚏、悲哭、寒熱風痺、臑肘攣、手臂不挙、喉痺、上気嘔吐、口乾、咳嗽唾濁、痎瘧、四肢腹腫、心疼臂寒、短気、肺膨脹、心煩悶、少気、労熱、喘満、腰脊強痛、小児慢驚風。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陰及臂凢一十八穴第二十四
尺澤者水也。在肘中約紋上動脉、手太陰脉之入所、爲合。
刺入三分、灸五壯。