LU06 孔最 Kongzui

こうさい

 

所属経 手の太陰肺経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇孔最:去腕上七寸、側取之。灸五壮、鍼三分。
 主熱病汗不出、咳逆、肘臂厥痛屈伸難、手不及頭、指不握、吐血、失音、咽腫頭痛。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陰及臂凢一十八穴第二十四
孔最、手太陰之郄、去腕七寸、專金二七水之父母。
刺入三分、畱三呼、灸五壯。