LU07 列缺 Lieque

れっけつ

所属経 手の太陰肺経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇列缺:手太陰絡、別走陽明。去腕側上一寸五分、以両手交叉、食指尽処、両筋骨罅中。鍼二分、留五呼、瀉五吸。灸七壮。
主偏風口面喎斜、手腕無力、半身不遂、掌中熱、口噤不開、寒熱瘧、嘔沫、咳嗽、善笑、縦唇口、健忘、溺血精出、陰茎痛、小便熱、癇驚妄見、面目,四肢臃腫、肩痺、胸背寒慄、少気不足以息、屍厥寒熱、交両手而瞀。実則胸背熱、汗出、四肢暴腫。虚則胸背寒慄、少気不足以息。

 『素問』曰「実則手鋭骨熱、瀉之。虚則欠呿、則便遺数、補之。直行者謂之経、旁出者謂之絡。手太陰之支、従腕後直出次指内廉出其端。是列缺為太陰別走陽明之絡。人或有寸,関,尺三部脈不見、自列缺至陽谿脈見者、俗謂之反関脈。此経脈虚而絡脈満。『千金翼』謂陽脈逆、反大於寸口三倍、惜叔和尚未之及、而況高陽生哉。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陰及臂凢一十八穴第二十四
列缺、手太陰之絡、去腕上一寸五分、別走陽明者。
刺入三分、畱三呼、灸五壯。