LU09 太淵 Taiyuan

たいえん

 

 

所属経 手の太陰肺経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇太淵(一名,太泉、避唐祖諱):掌後内側横紋頭、動脈中。肺脈所注為兪土、肺虚補之。『難経』曰「脈会太淵」。疏曰「脈病治此。平旦寅時、気血従此始。故曰寸口者、脈之大要会、手太陰之動脈也」。灸三壮。鍼二分、留三呼。
主胸痺逆気、善哕、嘔飲食(水)、咳嗽、煩悶不得眠、肺脹膨、臂内廉痛、目生白翳、眼痛赤、乍寒乍熱、缺盆中引痛、掌中熱、数欠、肩背痛寒、喘不得息、噫気上逆、心痛、脈渋、咳血嘔血、振寒、咽乾、狂言口噼、溺色変、卒遺矢無度。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陰及臂凢一十八穴第二十四
太淵者土也。在掌後陷者中、手太陰脉之所注也、爲俞。
刺入二分、畱二呼、灸三壯。