LU10 魚際 Yuji 

ぎょさい

 

 

所属経 手の太陰肺経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇魚際:大指本節後、内側白肉際陥中。又云:「散脈中」。肺脈所溜為火。鍼二分、留二呼。禁灸。
主酒病、悪風寒、虚熱、舌上黄、身熱頭痛、咳嗽、哕、傷寒汗不出、痺走胸背痛不得息、目眩、心煩少気、腹痛不下食、肘攣肢満、喉中乾燥、寒慄鼓頷、咳引尻痛、溺血(出)嘔血、心痺悲恐、乳癰。東垣曰「胃気下溜、五臓気乱。皆在於肺者、取之手太陰魚際、足少陰兪」。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陰及臂凢一十八穴第二十四
魚際者火也。在手大指本節後内側散脉中、手太陰脉之所澑也、爲滎。
刺入二分、畱三呼、灸三壯。