LI02 二間 Erjian

じかん

 

所属経 手の陽明大腸経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇二間(一名間谷):食指本節前内側陥中。手陽明大腸脈所溜為水。大腸実瀉之。『銅人』鍼三分、留六呼。灸三壮。
主喉痺、頷腫、肩背痛、振寒、鼻鼽衄血、多驚、歯痛、目黄、口乾、口喎、急食不通、傷寒水結。

 

『甲乙経』巻三  ◆手陽明及臂凢二十八穴第二十七
二間者水也。一名間谷、在手大指次指本節前内側陷者中、手陽明脉之所澑也、爲滎。
刺入三分、畱六呼、灸三壯。

 

『甲乙経』五藏傳病發寒熱第一下
寒熱、唇口乾、喘息、目急痛、善驚、三間主之。

少腹痛、(飧)泄出糜、次指間熱、若脉陷寒熱身痛、唇渴不乾、汗出、毛髮焦、脱肉少氣、内有熱、不欲動搖、泄膿血、腰引少腹痛、曓驚、狂言非常、巨虗下廉主之。