SI01 少沢 Shaoze

しょうたく

所属経 手の太陽小腸経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇少沢(一名,小吉):手小指端外側、去爪甲角下一分陥中。手太陽小腸脈所出為井金。『素註』灸三壮。『銅人』灸一壮、鍼一分、留二呼。
主瘧寒熱、汗不出、喉痺舌強、口乾心煩、臂痛瘛瘲、咳嗽、口中涎唾、頚項急不得回顧、目生膚翳覆瞳子、頭痛。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陽凢一十六穴第二十九
小膓上合手太陽、出於少澤。少澤者金也。一名小吉、在手小指之端、去爪甲一分陷者中、手太陽脉之所出也、爲井。
刺入一分、畱二呼、灸一壯。