SI03 後谿 Houxi

ごけい

所属経 手の太陽小腸経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇後谿:手小指外側本節後陥中。握拳取之。手太陽小腸脈所注為兪木。小腸虚補之。『銅人』鍼一分、留二呼、灸一壮。
主瘧寒熱、目赤生翳、鼻衄、耳聾、胸満、頚項強,不得回顧、癲疾、臂肘攣急、痂疥。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陽凢一十六穴第二十九
後谿者木也。在手小指外側本節後陷者中、手太陽脉之所注也、爲俞。
刺入一分、畱二呼、灸一壯。