SI06 養老 Yanglao

ようろう

所属経 手の太陽小腸経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇養老:手踝骨前上、一云「腕骨後一寸陥中」。手太陽郄。『銅人』鍼三分、灸三壮。
主肩臂酸疼、肩欲折、臂如抜、手不能自上下、目視不明。

 

『甲乙経』巻三  ◆手太陽凢一十六穴第二十九
養老、手太陽郄、在手踝骨上一空、腕後一寸陷者中。
刺入三分、灸三壯。