SI10 臑兪 Naoshu

じゅゆ

所属経 手の太陽小腸経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇臑兪:侠肩髃(手阳明穴)(肩髎 手少陽穴 甲乙、聚英)後大骨下、胛上廉陥中、挙臂取之。手太陽,陽維,陽蹻,三脈之会。『銅人』鍼八分、灸三壮。
主臂酸無力、肩痛引胛、寒熱気腫脛痛(頚 聚英)。

 

『甲乙経』巻三 ◆肩凢二十八穴第十三
臑腧、在肩臑後大骨下、胛上廉陷者中、手太陽、陽維、蹻脉之會、舉臂取之、刺入八分、灸三壯。