SI18 顴髎 Quanliao

けんりょう

 

所属経 手の太陽小腸経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇顴髎:面頄骨下廉鋭骨端陥中。手少陽,太陽之会。『素註』鍼三分。『銅人』鍼二分。
主口喎、面赤目黄、眼瞤動不止、雜(出+頁)腫歯痛。

 

『甲乙経』巻三 ◆面凢ニ十九穴第十
顴窌、一名兌骨、在面頄骨下廉陷者中、手少陽、太陽之會、刺入三分。