BL02 攅竹 Zanzhu

さんちく

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇攅竹(一名,始光、一名,員柱、一名,光明):両眉頭陥中。『素註』鍼二分、留六呼、灸三壮。『銅人』禁灸、鍼一分、留三呼、瀉三吸、徐徐出鍼。宜以細三稜鍼刺之、宣泄熱気。三度刺、目大明。『明堂』宜細三稜鍼三分、出血、灸一壮。
主目佴佴、視物不明、涙出目眩、瞳子痒、目瞢、眼中赤痛及瞼瞤動不得臥、頬痛、面痛、屍厥(尸厥)癲邪、神狂鬼魅、風眩、嚏。

 

『甲乙経』巻三 ◆面凢ニ十九穴第十
攅竹、一名員在、一名始光、一名夜光、又名明光、在眉頭陷者中、足太陽脉氣所發、刺入三分、畱六呼、灸三壯。