BL05 五処 Wuchu

ごしょ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇五処:侠上星旁一寸五分。『銅人』鍼三分、留七呼、灸三壮。『明堂』灸五壮。
主脊強反折、瘛瘲癲疾、頭風熱、目眩、目不明、目上載不識人。

 

『甲乙経』巻三 ◆頭直俠督脉各一寸五分却行至玉枕凢十穴第三
五處、在督脉傍、去上星一寸五分、足太陽脉氣所發、刺入三分、不可灸(素問水熱穴注云灸三壮。