BL06 承光 Chegguang

しょうこう

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇承光:五処後一寸五分。『銅人』鍼三分、禁灸。
主風眩頭痛、嘔吐心煩、鼻塞不聞香臭、口喎、鼻多清涕、目生白翳。

 

『甲乙経』巻三 ◆頭直俠督脉各一寸五分却行至玉枕凢十穴第三
承光、在五處後二寸※、足太陽脉氣所發、刺入三分、禁不可灸。

 ※ニ寸:外台巻三十九同、千金巻ニ十九作「一寸」、注云:「一本言一寸半」。素問刺熱及水熱穴論両編王注均作「一寸」。