BL08 絡却 Luoque

らっきゃく

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇絡却(一名,強陽、一名,脳蓋):通天後一寸五分。『素註』刺三分、留五呼。『銅人』灸三壮。
主頭旋耳鳴、狂走瘛瘲、恍惚不楽、腹脹、青盲内障、目無所見。

 

『甲乙経』巻三 ◆頭直俠督脉各一寸五分却行至玉枕凢十穴第三
絡却、一名強陽、一名腦蓋、在通天後一寸五分※、足太陽脉氣所發、刺入三分、留五呼、灸三壯。

 ※一寸五分:原作一寸三分、据素問水熱穴論王注及千金巻ニ十九、外台巻三十九改。