BL11 大杼 Dashu

だいじょ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

一位トウダイ、肩外兪

『鍼灸大成』考正穴法
◇大杼:項後第一椎下。両旁相去脊各一寸五分陥中。正坐取之。督脈別絡,手足太陽,少陽之会。
『難経』曰「骨会,大杼」。『疏』曰「骨病治此」。袁氏曰「肩能負重、以骨会大杼也」。『銅人』鍼五分、灸七壮。『明堂』禁灸。『下経』、『素註』鍼三分、留七呼、灸七壮。『資生』云「非大急不灸」。
主膝痛,不可屈伸、傷寒汗不出、腰脊痛、胸中鬱鬱、熱甚不已、頭風振寒、項強不可俯仰、痎瘧、頭旋、労気咳嗽、身熱目眩、腹痛、僵仆不能久立、煩満裏急、身不安、筋攣癲疾、身蜷(足+巻)攣急脈大。
東垣曰「五臓気乱、在於頭。取之天柱,大杼、不補不瀉、以導気而已」。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
大杼、在項第一椎下、兩傍各一寸五分陷者中、足太陽、手太陽之會、刺入三分、畱(留)七呼、灸七壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則 不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火 瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。