BL12 風門 Fengmen 

ふうもん

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

似ない夫婦  

『鍼灸大成』考正穴法
◇風門(一名,熱府):二椎下両旁相去脊各一寸五分。正坐取之。『銅人』鍼五分『素注』鍼三分、留七呼。『明堂』灸五壮。若頻刺、泄諸陽熱気、背永不発癰疽。灸五壮。
主背癰疽、身熱、上気喘気、咳逆胸背痛、風労嘔吐、多嚏、鼻頄出清涕、傷寒頭項強、目瞑、胸中熱、臥不安。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
風門熱府、在第二椎下、兩傍各一寸五分、督脉、足太陽之會、刺入五分、畱(留)五呼、灸三壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。