BL20 脾兪 Pishu

ひゆ

所属経 足の太陽膀胱経
定位 第11胸椎棘突起下の外1寸5分。
主治  

横並び覚え方

いちいち背中でヒィー!  11脊中で脾意   脊中─脾兪─意舍

『鍼灸大成』考正穴法
◇脾兪:十一椎下両旁相去脊各一寸五分。正坐取之。『銅人』鍼三分、留七呼、灸三壮。『明堂』灸五壮。『素問』刺中脾。十日死。其動為呑。
主腹脹,引胸背痛、多食身痩、痃癖積聚、脇下満、泄利、痰瘧寒熱、水腫気脹引脊痛、黄疸、善欠、不嗜食。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
脾俞、在第十一椎下、兩傍各一寸五分、刺入三分、畱(留)七呼、灸三壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。