BL21 胃兪 Weishu

いゆ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

胃になくいい

『鍼灸大成』考正穴法
◇胃兪:十二椎下両旁相去脊各一寸五分。正坐取之。『銅人』鍼三分、留七呼、灸随年為壮。『明堂』灸三壮。『下経』灸七壮。
主霍乱、胃寒、腹脹而鳴、翻胃嘔吐、不嗜食、多食羸痩、目不明、腹痛、胸脇支満、脊痛筋攣、小児羸痩,不生肌膚。
東垣曰「中湿者、治在胃兪」。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
胃俞、在第十二椎下、兩傍各一寸五分、刺入三分、畱(留)七呼、灸三壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。