BL22 三焦兪 Sanjiaoshu

さんしょうゆ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

いちげんさん コーヒー

『鍼灸大成』考正穴法
◇三焦兪:十三椎下両旁相去脊各一寸五分。正坐取之。『銅人』鍼五分、留七呼、灸三壮。『明堂』鍼三分、灸五壮。
主臓腑積聚、脹満羸痩、不能飲食、傷寒頭痛、飲食吐逆、肩背急、腰脊強不得俯仰、水穀不化、注泄下利、腹脹腸鳴、目眩頭痛。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
三焦俞、在第十三椎下、兩傍各一寸五分、足太陽脉氣所發、刺入五分、灸三壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。