BL28 膀胱兪 Pangguangshu

ぼうこうゆ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

次膀胱

『鍼灸大成』考正穴法
◇膀胱兪:十九椎下両旁相去脊各一寸五分。伏而取之。『銅人』鍼三分、留六呼。灸三壮。『明堂』灸七壮。
主風労,脊急強、小便赤黄、遺溺、陰生瘡、少気。脛寒拘急、不得屈伸。腹満、大便難、泄利腹痛、脚膝無力、女子瘕聚。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
膀胱俞、在第十九椎下、兩傍各一寸五分、刺入三分、畱(留)六呼、灸三壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。