BL29 中膂兪 Zhonglushu

ちゅうりょゆ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇中膂(内)兪(一名、脊内兪):二十椎下両旁相去脊,各一寸五分。侠脊伸起肉、伏而取之。『銅人』鍼三分、留十呼。灸三壮。『明堂』云「腰痛侠脊裏痛、上下按之応者、従項至此穴痛、皆宜灸」。
主腎虚消渇、腰脊強不得俯仰、腸冷赤白痢、疝痛、汗不出、腹脹脇痛。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
中膂俞、在第二十椎下、兩傍各一寸五分、俠脊胂而起、刺入三分、畱(留)六呼、灸三壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。