BL31 上髎 Shangliao

じょうりょう

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

上しょうちょう

『鍼灸大成』考正穴法
◇上髎:第一空腰下一寸、侠脊陥中。足太陽,少陽之絡。『銅人』鍼三分、灸七壮。
主大小便不利、嘔逆、膝冷痛、鼻衄、寒熱瘧、陰挺出、婦人白瀝、絶嗣。
大理趙卿患偏風、不能起跪。甄権、鍼上髎,環跳,陽陵泉,巨虚下廉、即能起跪。
八髎総治腰痛。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
上窌、在第一空、腰髁下一寸、俠脊陷者中、足太陽、少陽之絡、刺入二寸(刺入三分)、畱(留)七呼、灸三壯。

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。