BL33 中髎 hongliao

中リョウ

 

所属経  
定位  
主治  

横並び覚え方

なかなか

『鍼灸大成』考正穴法
◇中髎:三空侠脊陥中。足厥陰,少陽所結之会。『銅人』鍼二分、留十呼、灸三壮。
主大小便不利、腹脹下利、五労七傷六極、大便難、小便淋瀝、飧泄。婦人絶子帯下,月事不調。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
中窌、在第三空、俠脊陷者中、刺入二寸、畱(留)十呼、灸三壯。(銅人云:刺入ニ分)

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。