BL34 下髎 Xialiao

げりょう

 

所属経  
定位  
主治  

横並び覚え方

腰下は発汗

『鍼灸大成』考正穴法
◇下髎:四空侠脊陥中。『銅人』鍼二分、留十呼、灸三壮。
主大小便不利、腸鳴注瀉、寒湿内傷、大便下血。腰不得転、痛引卵。女子下蒼汁不禁。中痛引小腹急痛。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
下窌、在第四空、俠脊陷者中、刺入二寸、畱(留)十呼、灸三壯(銅人云:刺入ニ分。素問繆刺論注云:足太陰、厥陰、少陽所結)

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。