BL35 会陽 Huiyang

えよう

 

所属経  
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇会陽(一名、利機):陰尾尻骨両旁。『銅人』鍼八分、灸五壮。
主腹寒、熱気冷気、泄瀉、腸癖下血、陽気虚乏、陰汗湿、久痔。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎兩傍俠脊各一寸五分下至節凢四十二穴第八
會陽、一名利機、在陰尾(毛)骨兩傍、督脉氣所發、刺入八分、灸五壯(気府注云:灸三壮)

凢五藏之腧出於背者、按其處、應在中而痛解、乃其腧也。灸之則可、刺之則  不可、盛則瀉之、虛則補之。以火補之者、無吹其火、湏(須)自滅也。以火  瀉之者、疾吹其火、拊其艾、湏其火滅也。