BL36 承扶 Chengfu

しょうふ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇承扶(一名肉郄、一名陰関、一名皮部):尻臀下陰股上紋中。又曰「尻臀下陥紋中」。『銅人』鍼七分、灸三壮。
主腰脊相引如解、久痔尻臀腫、大便難、陰胞有寒、小便不利。

 

『甲乙経』巻三  ◆足太陽及股并陽蹻六穴凢三十六穴第三十五
承扶、一名肉郄、一名陰關、一名皮部、在尻臀下、股陰腫上約文中。
刺入二寸、畱七呼、灸三壯。
欲令灸發者灸履■(革+扁)熨之、三日卽發