BL37 殷門 Yinmen

いんもん

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇殷門:肉郄下六寸。『銅人』鍼七分。
主腰脊不可俯仰、挙重、悪血、泄注、外股腫。

 

『甲乙経』巻三  ◆足太陽及股并陽蹻六穴凢三十六穴第三十五
殷門、在肉郄下六寸。
刺入五分、畱七呼、灸三壯。