BL38 浮郄 Fuxi

ふげき

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇浮郄:委陽上一寸。展膝得之。『銅人』鍼五分、灸三壮。
主霍乱転筋、小腸熱、大腸結、脛外筋急、髀枢不仁、小便熱、大便堅。

 

『甲乙経』巻三  ◆足太陽及股并陽蹻六穴凢三十六穴第三十五
浮郄、在委陽上一寸、屈膝得之。
刺入五分、灸三壯。