BL41 附分 Fufen

ふぶん

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇附分:二椎下、附項内廉、両旁相去脊各三寸。正坐取之。手足太陽之会。『銅人』鍼三分。『素註』刺八分、灸五壮。
主肘不仁、肩背拘急、風冷客於腠理、頚痛不得回顧。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凢二十六穴第九
附分、在第二椎下、附項内廉、兩傍各三寸、(手※)足太陽之會、刺入八分、灸五壯。
※      (手※):原脱、据外台巻三十九及銅人巻四補。