BL44 神堂 Shentang

しんどう

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇神堂:五椎下両旁相去脊各三寸陥中。正坐取之。『銅人』鍼三分、灸五壮。『明堂』灸三壮。『素註』鍼五分。
主腰背脊強急不可俯仰、洒淅寒熱、胸満気逆上攻、時噎。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凢二十六穴第九
神堂、在第五椎下、兩傍各三寸陷者中、足太陽脉氣所發、刺入三分、灸五壯。