BL46 膈関 Geguan

かくかん

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇鬲関:七椎下両旁相去脊各三寸陥中。正坐開肩取之。『銅人』鍼五分、灸三壮。
主背痛悪寒、脊強俯仰難、食飲不下、嘔哕多涎唾、胸中噎悶、大便不節、小便黄。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凢二十六穴第九
膈關、在第七椎下、兩傍各三寸陷者中、足太陽脉氣所發、正坐開肩取之、刺入五分、灸三壯。(気府論注云:灸五壮)