BL47 魂門 Hunmen

こんもん

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇魂門:九椎下両旁相去脊各三寸陥中。正坐取之。『銅人』鍼五分、灸三壮。
主屍厥走疰、胸背連心痛、食飲不下、腹中雷鳴、大便不節、小便赤黄。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凢二十六穴第九
魂門、在第九椎下、兩傍各三寸陷者中、足太陽脉氣所發、正坐取之、刺入五分、灸五壯。