BL52 志室 Zhishi

ししつ

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇志室:十四椎下両旁相去脊各三寸陥中。正坐取之。『銅人』鍼九分(五分)、灸三壮。『明堂』灸七壮。
主陰腫、陰痛、背痛。腰脊強直,俯仰不得。飲食不消、腹強直、夢遺失精、淋瀝、吐逆、両脇急痛、霍乱。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凢二十六穴第九
志室、在第十四椎下、兩傍各三寸陷者中、足太陽脉氣所發、正坐取之、刺入五分、灸三壯。(気府注云灸五壮)