BL54 秩辺 Zhibian

ちつぺん

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇秩辺:二十椎下両旁相去脊各三寸陥中。伏取之。『銅人』鍼五分。『明堂』灸三壮、鍼三分。
主五痔発腫、小便赤、腰痛。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第二椎兩傍俠脊各三寸行至二十一椎下兩傍俠脊凢二十六穴第九
秩邊、在第二十一椎下、兩傍各三寸陷者中、足太陽脉氣所發、伏而取之、刺入五分、灸三壯。