BL62 申脈 Shenmai

しんみゃく

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇申脈(即陽蹻):外踝下五分陥中。容爪甲白肉際。前後有筋、上有踝骨、下有軟骨、其穴居中。陽蹻脈所出。『銅人』鍼三分、留七呼、灸三壮。
主風眩、腰脚痛。胻酸不能久立,如在舟中。労極、冷気逆気、腰髋冷痺、脚膝屈伸難、婦人血気痛。
潔古曰「癇病,昼発、灸陽」

 

『甲乙経』巻三  ◆足太陽及股并陽蹻六穴凢三十六穴第三十五
申脉、陽蹻所生也、在足外踝下(刺腰痛論注云:陥者中細脉動応手)陷者中、容爪甲許。
刺入三分、畱六呼、灸三壯。