BL66 足通谷 Zutonggu

あしつうこく

 

所属経 足の太陽膀胱経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇通谷:足小指外側節前陥中。足太陽脈所溜為水。『銅人』鍼二分、留三呼、灸三壮。
主頭重目眩、善驚、引鼽衄、項痛、目佴佴、留飲胸満、食不化、失欠。
東垣曰「胃気下溜、五臓気乱。在於頭、取天池,大杼。不足、深取通谷,束骨」

 

『甲乙経』巻三  ◆足太陽及股并陽蹻六穴凢三十六穴第三十五
通谷者水也。在足小指外側、本節前陷者中、足太陽脉之所澑也、爲滎。
刺入二分、畱五呼。(素問気穴論王注及外台巻三十九、灸三壮)