PC03 曲沢 Quze

きょくたく

 

 

所属経 手の厥陰心包経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇曲沢:肘内廉陥中。大筋内側横紋中動脈是。心包絡脈所入為合水。『銅人』灸三壮、鍼三分、留七呼。
主心痛、善驚、身熱、煩渇口乾、逆気嘔涎血、心下澹澹、身熱、風疹、臂肘手腕不時動揺、頭漬汗出不過肩、傷寒、逆気嘔吐。

 

『甲乙経』巻三  ◆手厥陰心主及臂凢一十六穴第二十五
曲澤者水也。在肘内廉下陷者中、屈肘得之、手心主脉之所入也、爲合。
刺入三分※、畱七呼、灸三壯。