PC04 ゲキ門 Ximen

げきもん

 

 

所属経 手の厥陰心包経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇郄門:掌後去腕五寸。手厥陰心包絡脈郄。『銅人』鍼三分、灸五壮。
主嘔血,衄血、心痛嘔哕、驚恐畏人、神気不足。

 

『甲乙経』巻三  ◆手厥陰心主及臂凢一十六穴第二十五
郄門者手心主郄。去腕五寸。
刺入三分、灸三壯。