PC08 労宮 Laogong

ろうきゅう

 

 

所属経 手の厥陰心包経
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇労宮(一名五里、一名掌中):掌中央動脈。『銅人』屈無名指取之。『資生』屈中指取之。滑氏云「以今観之、屈中指,無名指両者之間取之為允」。心包絡脈所溜為火。『素註』鍼三分、留六呼。『銅人』灸三壮。『明堂』鍼二分、得気即瀉、只一度。鍼過両度、令人虚。禁灸、灸令人息肉日加。
主中風、善怒、悲笑不休、手痺、熱病数日,汗不出、怵惕、脇痛不可転側、大小便血、衄血不止、気逆嘔哕、煩渇食飲不下、大小人口中腥臭、口瘡、胸脇支満、黄疸目黄、小児齦爛。

 

『甲乙経』巻三  ◆手厥陰心主及臂凢一十六穴第二十五
勞宮者火也。一名五里、在掌中央動脉中、手心主脉之所澑也、爲滎。
刺入三分、畱六呼、灸三壯。