GB01 瞳子髎 Tongziliao

どうしりょう

 

所属経 足の陽明胃経
定位  
主治  

横並び覚え方

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇瞳子(一名太陽、一名前関):目外去眥五分。手太陽,手足少陽三脈之会。『素註』灸三壮、鍼三分。
主目痒、翳膜白,青盲無見、遠視佴佴、赤痛涙出,多眵覩(目+蔑)、内眥痒、頭痛、喉閉。

 

『甲乙経』巻三 ◆面凢ニ十九穴第十
瞳子窌、在目外去眥五分、手太陽、手足少陽之會、刺入三分、灸三壯。