CV21 璇璣 Xuanji

せんき

 

所属経 任脈
定位  
主治  

 

 

『鍼灸大成』考正穴法
◇璇璣:天突,下一寸六分,陥中、仰頭取之。『銅人』灸五壮、鍼三分。
主胸脇支満痛、咳逆上気、喉鳴喘不能言、喉痺咽癰、水漿不下、胃中有積。

 

『甲乙経』巻三 ◆胸自天突循任脉下行至中庭凢七穴第十四
璇璣、在天突下一寸中央陷者中、任脉氣所發、仰頭取之、刺入三分、灸五壯。