GV01 長強 Changqiang

ちょうきょう

所属経 督脈
定位 尾骨下端と肛門を結ぶ線上の中点。
主治

痔疾 前立腺 下血 便秘 頭重

『鍼灸大成』考正穴法
◇長強(一名気之陰邪、一名橛骨):脊骶骨端計三分。伏地取之。足少陰,少陽之会。督脈絡、別走任脈。『銅人』鍼三分、転鍼以大痛為度。灸不及鍼、日灸三十壮、止二百壮。此痔根本。『甲乙』鍼二分、留七呼。『明堂』灸五壮。
主腸風下血、久痔瘻、腰脊痛、狂病、大小便難、頭重、洞泄、五淋、疳蝕下部、小児囟陥、驚癇瘛瘲、嘔血、驚恐失精、瞻視不正。慎冷食,房労。

 

『甲乙経』巻三 ◆背自第一椎循督脉行至脊骶凢十一穴第七
長强、一名氣之陰郄、督脉別絡、在脊骶端、少陰所結、刺入三分、畱(留)七呼、灸三壯。(気府論注及水穴注云刺入ニ分)